Català
Qui
som

Campus Erazem
Lorbek

Campus
Sabadell Estiu

Nostres
Referencies

Contacte
POLÍTICA DE PRIVACITAT   MENU PRINCIPALPolítica de privacitat:

L'empresa AMLESPORT, SCP, amb domicili social al C / Permanyer, 306 de Sabadell, C.P. 08205 de la província de Barcelona d'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, informa als usuaris de amlesport.cat sobre la seva Política de Protecció de Dades que serà d'aplicació en el tractament de les dades personals que siguin facilitades per l'usuari quan accedeix, faci us i/o es registri en www.amlesport.cat.

AMLESPORT, SCP garanteix el tractament confidencial de les dades personals dels usuaris, així com, d'acord amb el que estableix l'article 9 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, que s'han adoptat les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries per a la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l'acció humana o del medi físic o natural.

Registre de participants.

Les dades personals dels usuaris sol·licitades en el registre de participants en www.amlesport.cat són objecte de tractament automatitzat i s'incorporen a un fitxer de dades de caràcter personal responsabilitat de AMLESPORT, SCP.

Aquestes dades han de ser veritables, exactes, completes i actualitzades, sent l'usuari l'únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar a AMLESPORT, SCP o a qualsevol tercer a causa de la falsedat, inexactitud, insuficiència o no actualització dels mateixos.

S'informarà als usuaris i visitants del portal de l'obligatorietat o no de facilitar tots i cadascun de les dades de caràcter personal que li siguin sol·licitades en els formularis oferts a la pàgina web. L'avís es realitzarà en el moment de recollida a través d'avisos visuals com ara finestres flotants, col·locació de asteriscs o símbols al costat del dada sol·licitada, o mitjans anàlegs als anteriorment citats. La negativa a subministrar les dades sol·licitades, el lliurament de dades inexactes o de dades incompletes, podria ocasionar la prestació inadequada, ineficient, defectuosa o la no prestació dels serveis i / o continguts oferts als usuaris i visitants.

L'objectiu de la recollida i del tractament de les dades personals sol·licitades en amlesport.cat té com a única finalitat el de la reserva i / o pagament de la plaça per a la participació en els nostres campus o activitats esportives que organitzem.

El titular de les dades podrà exercitar en tot moment davant AMLESPORT, SCP els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes recollits en la legislació de protecció de dades. Amb aquesta finalitat, AMLESPORT, SCP ha habilitat uns processos senzills i gratuïts que estan a disposició de l'usuari. Els usuaris poden adreçar la seva sol·licitud en matèria de protecció de dades de caràcter personal mitjançant correu electrònic dirigit a info@amlesport.cat amb la referència "Dades personals"; o si ho prefereixen mitjançant correu postal al domicili de AMLESPORT, SCP que figura a l'encapçalament i amb la mateixa referència.

En qualsevol cas, el consentiment de l'usuari per al tractament i cessió de les seves dades personals serà revocable en tot moment, únicament és necessària una comunicació escrita al responsable del fitxer al domicili de AMLESPORT, SCP. Aquesta comunicació s'ha de fer mitjançant la tramesa per conducte fehacent d'una carta signada pel titular de les dades, amb indicació del seu domicili adjuntant còpia del seu Document Nacional d'Identitat o altre document acreditatiu.

Les dades personals facilitades a AMLESPORT, SCP no seran cedides a tercers sense autorització prèvia per part del titular dels mateixos, excepte en aquells casos previstos expressament per la llei, i sempre que es compleixin els requisits establerts en la mateixa.
AMLESPORT, SCP informa els usuaris que, es poden oposar a l'enviament de missatges comercials seguint les instruccions indicades en cada cas o comunicant-ho per escrit al correu de contacte: info@amlesport.cat.

Modificacions Política Privadesa.

AMLESPORT, SCP pot modificar aquesta Política de Privacitat en funció d'exigències legislatives, normatives o amb la finalitat d'adaptar aquesta política a les instruccions dictades per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, per això s'aconsella als usuaris que la visitin periòdicament.
> QUI SOM
> CAMPUS ERAZEM LORBEK
> CAMPUS SABADELL ESTIU
> NOSTRES REFERENCIES
> CONTACTE
INFORMACIÓ CORPORATIVA

> AVIS LEGAL
> POLITICA DE PRIVACITAT
> POLÍTICA DE VENDES /
INSCRIPCIONS I DEVOLUCIONS
 
 


©2016 Amlesport.com

Permanyer, 306
08205 SABADELL
BARCELONA - SPAIN

 


INFORMACIÓ CORPORATIVA

Avis legal
Política de privacitat
Política de vendes / Inscripcions i devolucions

 


ATENCIÓ AL CLIENTE

Contacte
info@amlesport.cat