Qui som Campus Erazem
Lorbek
Campus
Sabadell Estiu
Nostres
Referencies
Contacte
POLÍTICA DE VENDES / INSCRIPCIONS I DEVOLUCIONS   MENU PRINCIPALPolítica de Vendes / Inscripcions:

Per inscriure al Campus elegit, s'haurà de realitzar la corresponent inscripció mitjançant l'accés a la pàgina web "www.amlesport.cat" i omplint el formulari d'inscripció corresponent.

La inscripció serà efectiva quan s'hagi realitzat el pagament total de l'import del campus, fins a 3 dies abans de l'inici de cada torn. Les inscripcions són personals i intransferibles.

Cancel·lació, no presentació i / o abandonament del Campus per part del Client

En el cas que un client decidís cancel·lar el Campus contractat, ha de notificar-ho per correu electrònic a AMLESPORT, SCP. El client tindrà dret a la devolució de les quantitats que haguessis pagat a AMLESPORT, SCP. No obstant això, el client haurà d'abonar i, si escau, AMLESPORT, SCP podrà retenir la quantitat corresponent als danys que s'hagin ocasionat a AMLESPORT, SCP entre els quals es troben les despeses de tot tipus en què hagi incorregut AMLESPORT, SCP fins aquesta data.

Per tal d'informar al client de l'import aproximat de devolució i al marge del seu ulterior determinació, l'import per desistiment ascendirà a:

75% del preu del Campus o de les quantitats aportades a compte del preu total, si l'anul·lació es produeix abans de 45 dies de la data d'inici del Campus.

 

50% del preu del Campus o de les quantitats aportades a compte del preu total, si l'anul·lació es produeix entre 31 i 45 dies de la data d'inici del Campus.

 

25% del preu del Campus o de les quantitats aportades a compte del preu total, si l'anul·lació es produeix entre 16 i 30 dies de la data d'inici del Campus.

 

0% del preu del Campus o de les quantitats aportades a compte del preu total, si l'anul·lació es produeix amb posterioritat a 15 dies de la data d'inici del Campus.

 

 

El client no tindrà dret a cap reemborsament quan, un cop hagi iniciat el Campus, l'abandoni per voluntat pròpia, dels seus pares o els seus representants legals. S'entén pel concepte d ' "inici del Campus", el primer dia del primer torn. Aquestes penalitzacions no operaran en el cas que la cancel·lació, per part del client, es degui a motius de força major.

Alteracions i Incidències del Campus

AMLESPORT, SCP es compromet a facilitar als consumidors la totalitat dels serveis contractats continguts al Campus, en les condicions i característiques estipulades. No obstant això, han de tenir-se en compte les següents consideracions:

a) En el supòsit que, abans de l'inici del Campus, AMLESPORT, SCP es vegi obligada a modificar de manera significativa, algun element essencial del contracte, inclòs el preu, haurà de posar immediatament en coneixement del client. Aquest podrà optar per resoldre el contracte, sense que li sigui realitzat cap càrrec, o bé acceptar una modificació en el contracte. En aquest últim supòsit, AMLESPORT, SCP precisarà les modificacions introduïdes i la seva repercussió en el preu del Campus.

b) El client ha de comunicar la decisió que adopti a la major brevetat, i, en qualsevol cas, dins dels tres dies següents a que li sigui notificada la modificació del Campus. En el cas que el client no notifiqui la seva decisió a AMLESPORT, SCP en el termini de tres dies, s'entendrà que opta per la resolució del Campus sense cap penalització.

c) En el cas que AMLESPORT, SCP es veiés obligada a cancel·lar algun dels seus Campus per causes no imputables al client, o bé en el cas que el client opti per resoldre el contracte a l'empara del que preveuen els apartats a) ob), AMLESPORT, SCP oferirà al client un Campus alternatiu d'igual o superior qualitat, o bé reemborsarà al client la totalitat de les quantitats que hagués abonat pel Campus.

d) No hi ha obligació per part de AMLESPORT, SCP d'indemnitzar al consumidor quan la cancel·lació del Campus es degui a motius de força major, o causa suficient. S'entén per aquesta última aquelles circumstàncies alienes a qui les invoca, anormals, les conseqüències no haurien pogut evitar, malgrat haver actuat amb la diligència deguda.

e) Tampoc existirà obligació per part de AMLESPORT, SCP d'indemnitzar els clients en el cas que la cancel·lació del Campus es produeixi per no arribar al nombre mínim de persones requerit per a l'efectiva realització del mateix. En aquests casos, AMLESPORT, SCP notificarà per escrit al consumidor, amb un mínim de quinze dies d'antelació a la data d'inici del Campus, que no s'ha assolit el nombre mínim de participants i que, per tant, el Campus ha estat anul·lat. En aquest supòsit de cancel·lació del Campus per no aconseguir el nombre mínim de participants, el client tindrà dret al reemborsament de totes les quantitats que hagués abonat pel Campus sense cap penalització.

f) Les diferències i / o reclamacions que, segons el parer dels clients, sorgeixin durant el desenvolupament del Campus contractat, hauran de ser posades en coneixement de l'Organització responsable del Campus, amb la finalitat d'oferir una solució satisfactòria amb caràcter immediat. En el cas que la solució proposada per l'Organització responsable no sigui satisfactòria per al client, aquest disposarà d'un termini d'un mes per presentar una reclamació per escrit davant AMLESPORT, SCP, que després de demanar la documentació pertinent, disposaria, al seu torn , d'un termini un mes per respondre a la reclamació plantejada pel consumidor.

Usos i costums en què es desenvolupen els Campus i normes d'obligat compliment.

El client es compromet a respectar les normes relatives als horaris, obligació d'assistència a les diferents activitats, normes de conducta i convivència amb el personal de l'organització i instal.lacions, companys, prohibicions de consum de tabac, alcohol i drogues.

En cas d'incompliment per part del client, faltes de disciplina, reiterat mal comportament, o incompliment de les Normes de disciplina, el client podrà ser expulsat del Campus. En aquest cas, haurà d'assumir les despeses originades per la seva tornada anticipada al seu domicili, al marge de qualsevol altra responsabilitat de la seva incumbència.

Tractament Mèdic, Farmacològic i / o quirúrgic

El participant haurà de posar en coneixement de AMLESPORT, SCP si està sotmès a algun tractament mèdic i / o farmacològic durant tot el temps que duri el Campus. S'entén que, en el moment de començar el Campus, el participant gaudeix d'una perfecta salut física i mental i que la informació mèdica que ens facilita és veraç i completa. En cas contrari, l'empresa AMLESPORT, SCP s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la falsedat d'aquestes informacions. Així mateix, en el cas que, durant el desenvolupament del Campus, el participant necessiti tractament mèdic, i / o ser internat i / o intervingut quirúrgicament sense que AMLESPORT, SCP hagi pogut localitzar als seus pares, tutors o representants legals, AMLESPORT, SCP queda autoritzada per prendre les mesures que consideri més oportunes per a la salut del client.

Utilització de la Imatge dels consumidors

AMLESPORT, SCP es reserva el dret a utilitzar les fotos i altres materials que els consumidors facilitin a AMLESPORT, SCP mitjançant la participació en els Campus, com a material de publicitat sempre que no hi hagi oposició expressa prèvia per part del consumidor. Això no obstant, l'autorització tàcita a què ens referim serà revocable en qualsevol moment pel consumidor, però hauran d'indemnitzar, si escau, els danys i perjudicis causats a AMLESPORT, SCP.

Condicions particulars dels Campus

1. El participant es compromet a respectar i complir les normes de disciplina generals. Davant l'incompliment de les mateixes, actes de gamberrisme, agressions o desperfectes en instal·lacions o material, podrà donar lloc a l'expulsió del participant, ia la conseqüent responsabilitat per danys ocorreguts, d'acord amb els disposat en els articles 1902 i 1903 del Codi Civil .

2. La possessió i consum de tabac, alcohol o drogues, està totalment prohibit en els Campus. L'incompliment de la norma donarà lloc a l'expulsió immediata sense produir-se cap devolució.

 > QUI SOM
> CAMPUS ERAZEM LORBEK
> CAMPUS SABADELL ESTIU
> NOSTRES REFERENCIES
> CONTACTE
INFORMACIÓ CORPORATIVA

> AVIS LEGAL
> POLITICA DE PRIVACITAT
> POLÍTICA DE VENDES /
INSCRIPCIONS I DEVOLUCIONS
 
 


©2016 Amlesport.com

Permanyer, 306
08205 SABADELL
BARCELONA - SPAIN

 


INFORMACIÓ CORPORATIVA

Avis legal
Política de privacitat
Política de vendes / Inscripcions i devolucions

 


ATENCIÓ AL CLIENTE

Contacte
info@amlesport.cat